Zastupitelstvo kraje schválilo zprávu o čerpání rozpočtu v loňském roce. Zůstatek ve výši 761,4 milionů míří do dopravy či na energie

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválilo zprávu o čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2021. Ten v loňském roce disponoval příjmy po konsolidaci ve výši přesahující 42,0 miliard korun. Zastupitelé současně souhlasili s rozdělením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 761,4 milionů Kč.

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva v polovině prosince roku 2020 s příjmy ve výši 31,9 miliard Kč a výdaji ve výši 33,1 miliard Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů. Po zapojení financování byla tím pádem zdrojová a výdajová část ve výši 33,4 miliard korun. V průběhu roku 2021 došlo na základě rozpočtových opatření k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu. „Jednalo se zejména zapojení zůstatku hospodaření z roku 2020, navýšení o prostředky ze sdílených daní a úpravy rozpočtu z titulu dotací přijatých ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů. Také docházelo k úpravě rozpočtů týkajících se projektů spolufinancovaných z Evropské unie a národních zdrojů a v neposlední řadě jsme prováděli operativní přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Rozpočet Středočeského kraje po úpravách činil v roce 2021 v příjmové části 42,4 miliard a ve výdajové části 46,7 miliard Kč. Financování upraveného rozpočtu kraje, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 4,3 miliard bylo kryto finančními prostředky z minulých let a čerpáním bankovních úvěrů. „Díky zodpovědnému nakládání s finančními prostředky se nám však podařilo v minulém roce dosáhnout kladného výsledku hospodaření,“ doplňuje Michalik.  

Zastupitelstvo Středočeského kraje dále vzalo na vědomí rozdělení zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 761,4 milionů Kč. Největší objem prostředků byl navržen alokovat do oblasti dopravy, a to 200,00 mil. Kč na úhradu odstraňování škod po zimě na silnicích II. a III. tříd, 25,0 mil. Kč na prodloužení životnosti kobercových úprav pro záruce (nátěry, mikrokoberce), a 170,00 mil. Kč na navýšení prostředků na dopravní obslužnost v autobusové dopravě.

Zastupitelstvo také souhlasilo s posílením prostředků na úhradu navýšení cen energií (pro krajský úřad i zřízené příspěvkové organizace) o 250,0 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí bude o částku 12,00 mil. Kč navýšen příspěvek příspěvkovým organizacím na odvoz odpadu. V oblasti životního prostřední a zemědělství bude posílen o 10,0 mil. Kč Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Životní prostředí a 3,0 mil. Kč budou alokovány do Programu na podporu biodiverzity.

V oblasti projektů spolufinancovaných z Evropské unie budou prostředky navýšeny o 30,6 mil. Kč z důvodu navýšení cen staveb z důvodu inflace. Dále návrh obsahoval rozdělení těchto prostředků například do oblasti školství – Juniorní centrum kybernetické bezpečnosti při SOŠIS a SOU Kolín, na stavební opravy a renovaci budovy krajského úřadu na navýšení splátek úroků z přijatých úvěrů z důvodu zvýšení úrokových sazeb na bankovním trhu, na vybavení budovy krajského úřadu, apod.

Středočeský kraj byl v roce 2021 zřizovatelem 269 příspěvkových organizací působících v různých oblastech. Ty od kraje obdržely příspěvky ve výši 5,2 miliard Kč, v porovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst o 6,1 %. Dále poskytl Středočeský kraj jako zřizovatel příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU/EHP nebo z národních zdrojů v oblasti dopravy, školství, kultury a sociálních věcí ve výši 617,3 milionů. „Hospodaření našich příspěvkových organizací je pro efektivní chod kraje velmi důležité. Velice mě proto těší, že v roce 2021 vykázalo celkem 254 příspěvkových organizací, tedy téměř 95 %, kladný nebo vyrovnaný hospodářský výsledek. V porovnání s rokem 2020 je to o 11 příspěvkových organizací více,“ uvedl náměstek Michalik.  

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy