Jak dále provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v Příbrami?

PŘÍBRAM – Město Příbram se zamýšlí nad tím, jak dále provozovat svou vodohospodářskou infrastrukturu. Smlouva se současným provozovatelem, společností 1. SčV, skončí totiž v únoru 2024.

Město si nechalo vypracovat analýzu možností budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI), kterou připravily firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba (jako zpracovatel) a system boost a Rowan Legal (v pozicích konzultantů na ekonomiku a právo). V úvodní části analýza precizně popisuje stav VHI. V obecné rovině označuje za problematický stav zejména vodovodních řadů:

„I přes zvýšenou obnovu vodovodních řadů, prováděnou zejména v posledních letech díky značným investicím ze strany města, zůstává většina vodovodního potrubí ve špatném technickém stavu a vykazuje zvýšenou poruchovost.“ Systém odvádění a čištění odpadních vod je hodnocen jako vyhovující, i když jsou zmíněna konkrétní místa kanalizačních stok, která jsou v havarijním technickém stavu nebo vykazují provozní problémy. Hlavní potíží je v současnosti kapacita městské čistírny odpadních vod (MČOV).

Jak ukázaly odborné studie, zpracované v posledních letech, je kapacita čistírny menší než původní uváděná projektovaná hodnota (76 300 ekvivalentních obyvatel, EO), a to zejména v parametru celkový dusík. „Celková maximální kapacita MČOV byla studií stanovena na 67 100 EO, avšak za předpokladu přijetí doporučených opatření. V současné době je kapacita MČOV pro odstraňování dusíku (48 160 EO) vyčerpaná a není možné do doby realizace doporučených patření povolit další vypouštění odpadních vod do stokové sítě města,“ uvádí analýza.

Dvacetiletý smluvní vztah u konce

Se současným provozovatelem VHI má město uzavřenu smlouvu od února 2004. V prosinci 2013 uplatnila firma právo opce na prodloužení účinnosti provozní smlouvy a prohlásila, že má vůli pokračovat ve spolupráci s městem dalších deset let, tedy do 29. února 2024. Provozovatel je plně odpovědný za provozování VHI s tím, že na jedné straně získává platby za vodné a stočné, a na druhé straně nese část rizik spojených s užíváním VHI (rizika poptávky, platební morálka zákazníků, provozní rizika apod.). Za užívání VHI platí provozovatel městu pachtovné (nájemné). Město je odpovědné za obnovu a rozvoj VHI a potřebné finance generuje zejména nájemné. 

Zpracovatel analýzy popisuje možné varianty budoucí správy a provozování VHI, a to s kontextem poznatků z jiných částí republiky. V Česku je nyní téměř 7500 vlastníků VHI (zejména obce a tzv. svazky) a téměř 3000 provozovatelů VHI. „Z hlediska objemu fakturované dodávané pitné vody a odváděných odpadních vod cca 89 % poskytovaných vodohospodářských služeb zajišťuje 50 největších provozovatelů VHI, přičemž více než 35 % vodohospodářských služeb zajišťují tři největší provozovatelé v České republice, kterými jsou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK), a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SmVaK).“ Ve většině měst a obcí v ČR převažuje tzv. oddílný model provozování, tedy ten, který má aktuálně i Příbram. Měřeno objemem fakturované dodávané pitné vody a odváděných odpadních vod je v oddílném modelu zajišťováno 61 % vodohospodářských služeb a v rámci smíšeného modelu provozování 20 % vodohospodářských služeb. Samostatné obce zajišťují ve formě tzv. samoprovozování 11 % z celkového objemu poskytovaných vodohospodářských služeb v ČR.

Pět variant na výběr

Analýza rozvíjí pět variant modelů budoucího provozování: Nulová varianta; Oddílný model provozování VHI; Servisní model provozování VHI; Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné společnosti; Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné společnosti současně s vložením VHI města. 

Nulová varianta by předpokládala pasivitu města a negativním důsledkem by bylo nezajištění bezpečného a plynulého provozování VHI a nutnost strpět nucené provozování v rámci institutu tzv. povinnosti veřejné služby. 

Oddílný model provozování VHI předpokládá uzavření smlouvy s novým provozovatelem vybraným v zadávacím řízení. Provozovatel je pak plně odpovědný za provozování VHI vlastníka. V podstatě by to znamenalo pokračovat v současném modelu, nikoliv však nutně se stávajícím provozovatelem. 

Servisní model provozování VHI je založen na smluvním vztahu vlastníka VHI s jedním externím dodavatelem služeb, který zajišťuje rozhodující objem činností spojených s provozováním VHI vlastníka. V rámci smluvní úpravy konkrétní servisní smlouvy je možno sjednat řadu dílčích odlišností, ale vždy je základním charakteristickým prvkem tohoto modelu skutečnost, že vlastník VHI realizuje výběr vodného a stočného svým jménem a na svůj účet a nese s tím spojená rizika. 

Další model je tzv. vlastnický, kdy by město coby vlastník provozovalo VHI prostřednictvím vlastní provozní příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti. Tento model může připomínat situaci, kdy je Příbram zřizovatelem a stoprocentním vlastníkem obchodní společnosti Městské lesy Příbram, které spravují lesy v majetku města. Vlastník může pro tyto účely využít i již existující municipální společnosti, která současně s provozováním VHI vykonává i další činnosti (obvykle se jedná např. o technické služby). Předpokladem realizace této varianty v podmínkách Příbrami by podle analýzy bylo dosažení dohody s 1. SčV o vyčlenění závodu určeného pro provozování VHI města a převodu tohoto provozního závodu ve prospěch dceřiné provozní společnosti. 

V poslední variantě analýza pracuje s tzv. smíšeným modelem, kdy je vlastníkem a současně provozovatelem VHI ve svém vlastnictví obchodní společnost. „Jedná se o situaci, kdy vlastník/vlastníci VHI buď vloží svůj majetek do existující obchodní společnosti (smíšená společnost), která vlastní a provozuje majetek jiných vlastníků, nebo za tímto účelem založí novou smíšenou společnost. Smíšená společnost může být rovněž společností s účastí soukromého kapitálu, za předpokladu dodržení podmínek dotačních titulů,“ vysvětluje se v rozboru.

Nulová varianta je nepřípustná, ostatní proveditelné

V dokumentu jsou dále ve značném detailu rozebrány všechny možnosti s posouzením proveditelnosti. S přihlédnutím ke strategickým cílům města (zajištění plynulého a bezpečného provozování VHI) je jako neproveditelná vyhodnocena „nulová“ varianta, tedy úplná nečinnost. Všechny ostatní varianty jsou podle zpracovatelů analýzy proveditelné. Uvádějí však, že varianty oddílného a servisního modelu provozování jsou méně komplikované než vlastnický nebo smíšený model.

Za nejméně rizikový je pak vyhodnocen oddílný model provozování VHI, tedy současný model s tím, že město vyhlásí tendr na nového provozovatele. Analýza sloužila jako jeden z podkladových materiálů pro hlasování zastupitelstva, které jej projednalo 25. dubna 2022, přiklonilo se k tzv. oddílnému modelu a rada města má realizovat výběrové řízení na provozovatele. 

Pět variant budoucího provozování VHI

  • Nulová varianta
  • Oddílný model provozování VHI (na základě koncesní smlouvy)
  • Servisní model provozování VHI (na základě „servisní“ smlouvy na služby)
  • Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné společnosti
  • Získání závodu 1. SčV a vložení do dceřiné společnosti současně s vložením VHI města

Zdroj: město Příbram

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy