Středočeský kraj připravuje změny ve školství. Cílem jsou moderní školy s perspektivními obory a konkurenceschopnými absolventy

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Jak by měla vypadat budoucnost školství ve Středočeském kraji? To je téma, kterému se věnuje nový dokument nazvaný Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+. Ve spolupráci s odborníky z mnoha oblastí ho připravil krajský odbor školství. Návrh už projednali členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost i rada kraje, která doporučuje zastupitelům Strategii schválit. Materiál bude na programu již na červnovém zasedání krajského zastupitelstva.

Síť škol a školských zařízení ve Středočeském kraji prošla první etapou úprav v období od roku 2001 do roku 2008. Kraj byl tehdy hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších regionů v oblasti vzdělávání. „Další kroky bohužel nenásledovaly. Výsledkem je přílišná rozdrobenost středních škol, postupný propad kvality vzdělávání, nárůst roztříštěnosti a nekoncepčnosti oborové struktury a hluboké a dlouhodobé podfinancování provozu škol, které, až na výjimky, znamenalo v podstatě zastavení jejich rozvoje a postupné zhoršování podmínek nutných pro plnění jejich hlavní činnosti, tedy vzdělávání,“ říká krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). V některých parametrech, jako je například úspěšnost u maturitních zkoušek, se Středočeský kraj podle zjištění České školní inspekce dostal z předních příček mezi kraji ČR na jedno z posledních míst. Některé školy dlouhodobě přežívají na samotné hranici ekonomické existence a trpí malou naplněností. Řada velkých školních areálů je ve špatném technickém stavu, odborné učebny mnohdy mají desítky let staré vybavení, některé části areálů kraj pronajímá a naproti tomu si často cizí budovy sám pronajímá.

„Nechceme dál zastávat pozici „mrtvého brouka“ a jen nečinně přihlížet. Proto jsme po důkladných analýzách a konzultacích s odborníky například z Národního pedagogického institutu a z ministerstva školství připravili strategický dokument, který v obecné rovině vysvětluje nutnost změn a představuje kroky, které k nim povedou. Naším cílem je celková modernizace sítě škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídky cestou postupných kroků a dílčích projektů,“ vysvětluje radní. Obecný zastřešující dokument se zabývá zejména možnostmi a variantami optimálního řešení. Cílem je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání jak na jednotlivých školách, tak celého vzdělávacího systému v kraji. Velká část Strategie se věnuje střednímu a vyšší odbornému školství, protože z hlediska jeho kvality se v mezikrajském srovnání pohybuje Středočeský kraj na spodních příčkách. „Naším cílem jsou příčky nejvyšší a těch nelze dosáhnout jinak než tím, že budeme mít moderní školy s perspektivními obory a konkurenceschopnými absolventy,“ říká Milan Vácha.

Na úrovni kraje bude odbornou optimalizační skupinou definována potřebná kapacita sítě škol a poměrné zastoupení vybraných oborů. Z tohoto návrhu bude vycházet i návrh základní sítě škol, které by se měly stát regionálními vzdělávacími centry v oblasti středního vzdělávání. „Tento návrh bude vytvářen postupně a průběžně bude doplňován v reakci na změny potřeb a situace v regionálním školství,“ dodává radní Vácha. Určujícími parametry bude vyhodnocení základních kritérií, kterými jsou například naplněnost, ekonomika a efektivita vynakládaných prostředků zřizovatelem, technický stav objektů, ale samozřejmě i kvalita výuky nebo výsledky vzdělávání. Roli hraje i socioekonomické prostředí v daném území, spádovost a podobně. Přihlížet se bude i k potřebám obcí a mikroregionů a mnohdy specifické funkci škol, kterou v těchto komunitách plní.

„Chystané změny jsou hledáním optimálního modelu fungování krajem zřizovaného regionálního školství. Hledání tohoto modelu je a bude náročným a dlouhodobým procesem optimalizace, tedy výběru nejlepších variant z širokého spektra možných jevů a řešení. Školství je velmi citlivá oblast, která se bez nadsázky týká každého z nás. Dokument, který míří na zastupitelstvo, představuje naši základní vizi a měl by se stát vodítkem ke zvýšení kvality celého vzdělávacího systému v kraji,“ uzavřel Milan Vácha.

Středočeský kraj má na svém území nejhustší síť škol a školských zařízení ze všech krajů ČR. Celkový počet školských subjektů všech zřizovatelů, které jsou součástí regionálního školství, ve školním roce 2021/2022 dosáhl počtu 1 387 (počet vykázaný k 30.9.2021) Z tohoto počtu kraj zřizuje celkem 181 právních subjektů. Největší skupinu tvoří segment 102 středních škol, dalšími skupinami je 18 základních uměleckých škol, 11 domů dětí a mládeže, 3 školská zařízení napomáhající školám a školským zařízením při jejich činnosti (pedagogicko-psychologická poradna, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školní hospodářství), zbývajících 47 subjektů je tvořeno mateřskými, základními a praktickými školami zřízenými pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětskými domovy.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy