Koordinátor řeší záškoláctví i závislost na sociálních sítích

PŘÍBRAM – Od letošního roku je pod Sociální poradnou Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram zřízena nová pracovní pozice – sociální pracovník – koordinátor pro oblast školství.

Pozice sociálního pracovníka – koordinátora pro oblast školství (dále jen SPŠ) byla zřízena v návaznosti na události loňského roku, kdy se v regionu odehrálo několik dramatických případů agresivního chování žáků ve školách. Současně bylo zřízeno poradenské pracoviště pro školy a pro rodiče, které se nachází v Husově ulici č. 257 v Příbrami na Březových Horách. 

V rámci primární prevence zde nyní působí SPŠ, na kterého se mohou obracet školy, pokud vázne komunikace mezi školou a rodiči. Bývá to způsobeno různými důvody, například neurologicko-psychiatrickou diagnózou dítěte, sociálním prostředím rodiny, ohrožujícími vzory ve výchově a vzdělávání nebo vztahy ve škole. SPŠ zde působí jako mediátor komunikace, současně i jako navrhovatel různých řešení, pokud možno rychlých, aktuálně vhodných a bez prodlevy, která mnohdy u jiných institucí vzniká.

Autonomie rodiny má své limity

Podstatné, co vždy hraje roli, je právě čas, kdy se dítěti poskytne pomoc. Pokud se neřeší řádná péče o dítě v raném dětství, je výrazný předpoklad, že dítě skončí v pozdějším věku v péči pracovníků ve zdravotnictví či ve vězenství.  Adorovaná autonomie rodiny bránící včas zásahu státu má své hranice při ohrožení zdravé dětské osobnosti, budoucího občana společnosti. Předním hlediskem SPŠ je vždy zájem dítěte, často podpořením jeho přáním, ale někdy je nutné v zájmu zdravého psychosociálně-emočního vývoje přijmout taková opatření, která nejsou v onu chvíli zrovna populární a nelíbí se dítěti, rodičům ani škole. V takovém případě nastupuje právě SPŠ, jehož působení má mít pozitivní vliv na zvládnutí celé situace. 

V rámci své práce spolupracuje SPŠ s mnoha příbramskými organizacemi, např. se střediskem výchovné péče, s Charitou Příbram, se školními psychology, výchovnými poradci a metodiky prevence působícími na základních školách. Dále probíhá spolupráce s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo Policií ČR. SPŠ je zapojen také do projektu Bezpečná škola.

Postcovidové dopady i nepochopení učiva

Nejčastějšími problémy, které SPŠ řešil v uplynulém školním roce, byly postcovidové dopady na děti ve školní docházce. Došlo k rozvolnění systému učení a vzdělávání, byla zaznamenána narůstající absence ve školách. Děti vypadly ze systému a denního řádu, opustily školní návyky. Vydržet osm hodin ve škole je pro ně problém. Často se také objevuje nepochopení základního učiva, děti nyní těžko dohánějí vše, co za dva roky zameškaly. Online výuka přinesla ještě jeden významný negativní prvek, děti se stávají závislé na sociálních sítích. Rodiče nejsou schopni, ve svém vlastním postcovidovém stavu být důslední natolik, aby ohlídali, kolik času tráví na počítači. 

Dalším dopadem je zvyšování počtu dětí, které „se utíkají do sebe“. Typy osobnostním nastavením založené jako introverti zcela ztratily potřebu vídat se s vrstevníky. Komunikace probíhá prostřednictvím sociálních sítí, a v běžné komunikaci pak přibývá agrese, protože děti neví, jak si některé pocity ve fyzickém kontaktu sdělovat. 

Úkolem SPŠ je hledat různé možnosti pomoci. Jednou z možností jsou osvětové akce pro děti ze základních škol, kdy se probírají právě výše zmiňované příčiny vznikajících problémů. Mimoto SPŠ nabízí pro zřizovatele základních škol v obcích odborné sociální poradenství se zaměřením na výchovně vzdělávací problematiku nezletilých, rodinné prostředí a rodičovské kompetence. 

Činnost SPŠ je poskytována v rámci celého ORP. Na pozici SPŠ působí Jaroslav Patera, který má mnohaleté zkušenosti z pozice kurátora a pedagoga na SOU. V případě zájmu o konzultaci je nutné se vždy telefonicky objednat na čísle 778 531 244 nebo napsat na e-mail jaroslav.patera@centrumpribram.cz

Tomáš Cipra, Centrum sociálních a zdravotních služeb

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023 Magazín Tatami - WordPress Theme by WPEnjoy